تایم 1 1

تسمه تایم

يكي از قطعات مهم است كه در صورت پايين‌بودن كيفيت و عدم عملكرد صحيح آن، آسيب جدي به قطعات موتور خودرو وارد میكند، « تسمه تايم » است. تعویض تسمه تایم بايستي مطابق با زمان و كيلومتر مندرج در دفترچه راهنماي خودرو انجام شود. ... ادامه مطلب